Tešíme sa na Vás . Váš team Reggae ♥️

Po: 10:30 - 23:40
Ut: 10:30 - 23:40
St: 10:30 - 23:40
Št: 10:30 - 23:40
Pi: 10:30 - 00:40
So: 11:30 - 00:40
Ne: 11:30 - 23:40
Bratislavská 46, Košice
0903 481 555
OSOBNÝ ODBER:
ZĽAVA 10%
0907 481 555
055 / 6222999

Podmienky používania služieb rgpizza.sk/pizzaloteria.sk
ČLÁNOK I.
Základné pojmy

-Prevádzkovateľ je spoločnosť SOZAMA s.r.o., so sídlom Uherova 261/6, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 50809555, DIČ: 2120502901, IČ DPH: SK2120502901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41352/V, e-mail: reggae.pizza@gmail.com , telefónny kontakt: 055 6222 999 .

rgpizza.sk/pizzaloteria.sk je internetový portál, ktorý umožňuje návštevníkom (ďalej ako Kupujúci) vyhľadať a objednať on-line jedlá z ponuky reštaurácií (ďalej ako Predávajúci) s donáškovou službou zverejnených na tomto portáli.

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu rgpizza.sk/pizzaloteria.sk, predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Predávajúcich zverejnených na portáli rgpizza.sk/pizzaloteria.sk.

Predávajúci je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál, zverejnený na portáli rgpizza.sk/pizzaloteria.sk.

Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Kupujúci odosiela z rgpizza.sk/pizzaloteria.sk Predávajúcemu spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Kupujúceho, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Kupujúceho. Zmluva sa na základe objednávky uzatvára v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK II.
Základné podmienky používania

1.Portál rgpizza.sk/pizzaloteria.sk umožňuje návštevníkom (ďalej ako Kupujúci) vyhľadať reštauračné zariadenia s donáškovou službou (ďalej ako Predávajúci), z ktorých je následne možné objednať tovar a služby formou donášky do domu.

2.Prevádzkovateľ prostredníctvom služieb Portálu vystupuje ako sprostredkovateľ objednávky medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za cenu, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov a služieb.

4.Kupujúci je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu obchodu s Predávajúcim. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené Kupujúcemu, Predávajúcemu alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych,neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.

5.Kupujúci si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Predávajúcich zverejnených na portáli rgpizza.sk/pizzaloteria.sk.

6.Kupujúci vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho uzatvára s Predávajúcim platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať jedlo a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí objednávky, v prípade on-line platby po jeho objednaní. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať“ nie je možné.

ČLÁNOK III.
Práva a povinnosti Kupujúceho

1.V rámci procesu objednávania je zvlásť potrebné venovať pozornosť dodacím lehotám, nakoľko sú uvedené len približne. Tovar bude zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávke v rámci územia Slovenskej republiky.,meste Košice.

2.Znenie vašej objednávky vám odošleme bezodkladne na vašu e-mailovú adresu. Pokiaľ Tovar nebol dodaný v odhadovanom termíne, o ktorom sme vás informovali, kontaktujte prosím najprv Predajcu. Taktiež sa môžete obrátiť priamo na nás, a to prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, a my sa pokúsime zaistiť, aby Vám bola objednávka doručená čo najrýchlejšie.

3.V prípade oneskoreného dodania nevzniká nárok na vrátenie poplatku za dodanie zo strany prevádzkovateľa rgpizza.sk/pizzaloteria.sk.

4.Pokiaľ dodanie jedla a/alebo tovaru Kupujúci v okamihu, kedy je pripravené na dodanie, alebo ho Predávajúci nie je schopný dodať v stanovenom čase v dôsledku toho, že Kupujúci neposkytol správne údaje alebo súčinnosť, je tento tovar považovaný za dodaný a všetky riziká a zodpovednosť vo vzťahu k takému tovaru prechádzajú na Kupujúceho. Všetko uskladnenie, poistenie a ďalšie náklady, ktoré Predávajúcemu v dôsledku nemožnosti dodania vzniknú, budú Kupujúcemu budú vyúčtované a je povinný Predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

5.Predávajúci zaisťujú že:
-Kupujúcemu dodajú produkt na miesto dodania stanovené v objednávke; Dodanie sa uskutočňuje iba v rámci územia Slovenskej republiky,meste Košice
-Kupujúcemu dodajú jedlo v termíne potvrdenom Predávajúcim
-Kupujúceho informujú v prípade, že pravdepodobne nebude možné splniť požadovaný termín dodania

6.Kupujúci bere na vedomie, že dodanie do určitých oblastí nemusí byť zo strany Predávajúceho možné. Pokiaľ sa o takýto prípad jedná, Predávajúci alebo Prevádzkovateľ bude Kupujúceho kontaktovať pri vykonaní objednávky za účelom zjednania zrušenia objednávky alebo dodania na inú dodaciu adresu.

7.Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne svoju objednávku zrušiť, je povinný okamžite, najlepšie telefonicky, informovať Predávajúceho, a to s uvedením mena a predmetu objednávky. Pokiaľ Predávajúci zrušenie vašej objednávky príjme, neuplatnia sa žiadne poplatky za zrušenie. Pokiaľ Predávajúci zrušenie odmietne prijať, napr. preto, že Dodanie jedla je už pripravené a/alebo sa pracovníci, ktorí budú jedlo dodávať, už vydali na cestu, nie je objednávku možné zrušiť. Nie sme schopní vám vrátiť cenu objednávky, ktorá už bola zaslaná.

8.Pokiaľ bolo zrušenie vykonané včas a Predávajúci zrušenie prijal, cenu Kupujúcemu v plnej výške nahradí alebo vráti finančné prostriedky na debetnú alebo kreditnú kartu, a to do 14 dní.

9.Za mimoriadnej situácie, kedy Predávajúci dodá nesprávny produkt, má Kupujúci právo neprevziať nesprávny produkt, pričom cena nedodaného produktu bude Kupujúcemu v plnej výške vrátená. Pokiaľ Predávajúci vykoná iba čiastočné dodanie (napr. niektoré produkty nie sú k dispozícii), informujú Kupujúceho o tom jeho pracovníci a navrhnú vhodnú náhradu chýbajúcich položiek. Za nesprávnu alebo čiastočnú dodávku Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tento problém je potrebné riešiť priamo s Predávajúcim. Povinnosť prevziať a uhradiť objednávku Vám zaniká v prípade, že neboli zo strany Predávajúceho dodržané dodacie lehoty, stanovené pri preberaní objednávky, najskôr však 2h od stanovenej doby doručenia.

10.Vo všetkých prípadoch, kedy od Kupujúceho pre účely dodania jedla, tovarov alebo služieb vyžadujeme poskytnutie informácií, je Kupujúci povinný poskytnúť informácie správne a úplne. Akúkoľvek reklamáciu je potrebné nahlásiť najneskôr v čase do troch hodín od realizácie objednávky, alebo do jednej hodiny od skutočného termínu dodania objednávky.

11.Sťažnosti Kupujúceho berieme veľmi vážne a dôraz na zákazníkov je ústredným bodom všetkých našich procesov. Naším cieľom je reagovať na všetky vaše sťažnosti do 5 pracovných dní. Všetky vaše sťažnosti nám prosím zasielajte na mailovú adresu reggae.pizza@gmail.com.

12.Venujeme veľkú starostlivosť tomu, aby boli všetky uvedené informácie na našich stránkach správne a bez chýb. Pokiaľ k niečomu takému dôjde, ospravedlňujeme sa za všetky chyby alebo nedostatky, ku ktorým môže na našich stránkach dôjsť. Nemôžeme zaručiť, že použitie tejto stránky bude bez chýb a bude zodpovedať svojmu účelu. Spravíme maximum pre to, aby sme chyby účinne a včas odstránili. Súčasne nemôžeme zaistiť, že stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, nie je napadnutý vírusmi a je bez závad a plne funkčný, správny a stránka je spoľahlivá; v tomto smere výslovne ani konkludentne nič negarantujeme vo vzťahu k vhodnosti na daný účel alebo presnosti.

13.Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok berie Kupujúci na vedomie a akceptuje prípadné riziká vyplývajúce z toho, že sa použil informácie tretej strany alebo internetovú stránku tretej strany alebo v súvislosti s tým, že požil jedlá alebo nápoje Predávajúceho. Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom dodania jedla, tovaru alebo služieb a nie konečným zmluvným partnerom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu, čo Kupujúci berie na vedomie a akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok s tým vyjadruje svoj súhlas.

14.Produkty, ktoré predávame, sú určené výhradne pre súkromné domáce a spotrebiteľské využitie. rgpizza.sk/pizzaloteria.sk preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame straty, následné straty, stratu údajov, stratu príjmu alebo zisku, stratu spôsobenú škodou na majetku a/alebo stratu spôsobenú nárokmi tretích strán vyplývajúcimi z použitia tejto stránky alebo v súvislosti s akýmkoľvek prostredníctvom nás zakúpeným tovarom alebo službami.

15.Sme oprávnení kedykoľvek uzavrieť subdodávateľskú zmluvu pre ktorúkoľvek oblasť alebo oblasti tovarov alebo služieb, ktoré vám poskytujeme, a sme oprávnení postúpiť niektoré naše práva podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. S akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok vyjadruje Kupujúci svoj súhlas.

ČLÁNOK IV.
Ochrana osobných údajov

1.Používaním služieb portálu rgpizza.sk/pizzaloteria.sk kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu.

2.Kupujúci vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Prevádzkovateľom a Predávajúcim sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah osobných údajov je daný povinným obsahom Objednávky (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne aj údaje pre platobný styk), potrebnom za účelom plnenia povinností Prevádzkovateľa a Predávajúceho zo zmluvy. Údaje budú spracovávané Prevádzkovateľom a Predávajúcim v podobe, v akej im budú poskytnuté. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spracúvať údaje Kupujúceho za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov.

3.V prípade, že si Kupujúci želá prijímať od Prevádzkovateľa informácie o jeho ďalších produktoch a novinkách, môže zakliknúť pri odosielaní Objednávky Súhlas so zasielaním reklamných informácií, čím zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, poštou alebo telefonicky.

4.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

5.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie verejne prístupných osobných dát Predávajúcich, alebo osobných dát Kupujúcich a Predávajúcich získaných nelegálnym preniknutím do systému Portálu treťou osobou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že vynaloží maximálne úsilie na zamedzenie takéhoto nelegálneho prieniku. Kupujúci aj Predávajúci súhlasia s anonymným využitím registračných a štatistických údajov

6.Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Portálu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb Portálu mohli vzniknúť Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám.

7.Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Kupujúcich a Predávajúcich, ani za spôsob, akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Kupujúcimi, Predávajúcimi či tretími osobami.

ČLÁNOK V.
Platba

16.Akákoľvek zmluva o Dodaní jedla uzavretá prostredníctvom portálu rgpizza.sk/pizzaloteria.sk je uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim; v súvislosti s dodaním tovaru alebo služieb nie je uzavretá žiadna zmluva medzi Kupujúcim a spoločnosťou SOZAMA s.r.o.. Kupujúci sa zaväzuje venovať náležitú pozornosť uvedeniu svojich údajov a zaručuje, že Kupujúcim uvedené údaje sú v okamihu vykonania objednávky správne a aktuálne. Ďalej sa Kupujúci zaručuje, že je vlastníkom kreditnej alebo debetnej karty, prostredníctvom ktorej platbu vykonáva, a zaručuje, že disponuje dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie platby, alebo sa zaväzujete, že Objednávku zaplatí pri prevzatí tovaru od Predávajúceho.

17.Všetky ceny uvedené na portály rgpizza.sk/pizzaloteria.sk sú v momente zverejnenia správne; vyhradzujeme si však právo tieto ceny v budúcnosti zmeniť. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých príslušných daní z predaja a poplatkov za dodanie.

18.Všetky ceny dodania jedla uvedené na portály rgpizza.sk/pizzaloteria.sk zodpovedajú aktuálnym cenám Predávajúceho. Venujeme starostlivosť ich aktualizácii. V prípade, že uvedené ceny nie sú správne a Predávajúci nás o tom bezprostredne po zaslaní objednávky informuje, kontaktujeme vás a o cenovom rozdiele vás informujeme - následne sa Kupujúci môže rozhodnúť, či objednávku zruší.

19.Celková cena za Objednávku, vrátane poplatkov za dodanie a ďalších poplatkov, sa Kupujúcemu zobrazí v okamihu uskutočnenia objednávky. Je nutné uhradiť všetok objednaný resp. dodaný tovar a poskytnuté služby. Platbu je nutné vykonať v hotovosti alebo, pokiaľ to konkrétny Predávajúci umožňuje, prostredníctvom on-line platby, tj. prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty.

20.Pokiaľ sa rozhodne Kupujúci vykonať platbu on-line, je povinný objednávku uhradiť pred dodaním. Za účelom zaistenia bezpečného nakupovania prostredníctvom internetu budú údaje o vašej debetnej/kreditnej karte zabezpečené konkrétnou bankou, prostredníctvom ktorej platbu vykonáte, aby sa zabránilo ich získaniu treťou stranou.

ČLÁNOK VI.
Záverečné ustanoveia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v tomto znení účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke rgpizza.sk/pizzaloteria.sk, t.j. od 11.10.2014.Tieto Všeobecné obchodné podmienky môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene Vás budeme informovať vždy vopred na rgpizza.sk/pizzaloteria.sk.

2.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (a všetky mimozmluvné povinnosti z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace) sa riadia a sú napísané podľa slovenského právneho poriadku. Obe strany týmto uznávajú nevýlučnú právomoc a príslušnosť slovenských súdov. Všetky jednania, korešpondencia a kontakt sa budú odohrávať alebo budú uskutočňované v slovenskom jazyku.

3.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu rgpizza.sk/pizzaloteria.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo fonte úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme kupujúceho a predávajúceho sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Kupujúci pokračovať v používaní služieb Portálu rgpizza.sk/pizzaloteria.sk po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmnienok bez výhrad súhlasí.

Zoznam alergénov:
 

V Košiciach, dňa 11.10.2014Jedlá obsahujúce možné alergény sú označené príslušným číslom: 
1. Obilniny obsahujúce lepok 
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich 
4. Ryby a výrobky z nich 
5. Arašidy a výrobky z neho 
6. Sójové zrná a výrobky z nich 
7. Mlieko a výrobky z neho 
8. Orechy -mandle,lieskovce,vlašské,kešu,pekanové,para,makadámiové
9. Zeler a výrobky z neho 
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sézamové semená a výrobky z nich 
12. Oxid siričitý a siričitany 
13. Vlčí bob a výrobky z neho 
14. Mäkkýše a výrobky z neho